Home Kitchen ให้บริการให้เช่าพื้นที่ครัวกลาง (Cloud Kitchen)

Home Kitchen

ให้บริการให้เช่าพื้นที่
เพื่อทำร้านอาหารที่
เน้นส่งแบบเดลิเวอรี่

โดยเป็นครัวกลางที่มีการ
แชร์พื้นที่...กับร้านอาหาร
ประเภทอื่นๆ

เหมาะกับผู้ที่ต้องการขยายสาขา ลดต้นทุน

เจ้าของร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ของรับประทานต่างๆ
ที่ต้องการขยายร้าน
เปิดสาขาเพิ่มเติม

เพื่อให้รองรับและครอบคลุมลูกค้า
ได้มากขึ้น จัดส่งได้เร็วขึ้น ไวขึ้น

เจ้าของร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ของรับประทานต่างๆ
ที่ต้องการขยายร้าน
เปิดสาขาเพิ่มเติม

เพื่อให้รองรับและครอบคลุมลูกค้า
ได้มากขึ้น จัดส่งได้เร็วขึ้น ไวขึ้น

เป้าหมายกลุ่มลูกค้า

เน้นการส่งแบบ Delivery

หรือจัดส่งเป็นหลัก


เจ้าของเชนร้านอาหารที่ต้องการ

ขยายสาขา
อย่างรวดเร็ว

และต้นทุน
ที่ประหยัด

เจ้าของเชนร้านอาหารที่ต้องการ

ขยายสาขา
อย่างรวดเร็ว

และต้นทุน
ที่ประหยัด

ขยายสาขากับ Home Kitchen

ขยายสาขากับ Home Kitchen

Call Center : 09-5561-9424

ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.
Copyright © 2020 Home Kitchen. All rights reserved.